Žiadosť LZ VLK adresovaná Výboru Svetového dedičstva UNESCO (marec 2018)

Na základe správy o stave ochrany UNESCO lokality na Slovensku, ktorú predložilo MŽP SR Výboru Svetového dedičstva UNESCO a na základe Správy NKÚ, VLK požiadal 21 členov Výboru Svetového dedičstva UNESCO, aby pokračovali v procese vyňatia slovenskej časti UNESCO lokality zo Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Napriek naozaj naliehavým výzvam zo strany UNESCO, Slovenská republika nevykonala za 10 rokov žiadne reálne opatrenia na vyriešenie najpálčivejších problémov, ktorými sú nejasnosť hraníc územia a zabezpečenie ochrany územia pred ťažbou dreva.

Slovensko nevie zabezpečiť ochranu tohto územia pred ťažbou dreva a inými hrozbami. Kým Ministerstvo životného prostredia SR roky predstiera aktivitu, lesníci pokračujú v ťažbe, čiže priamo v ničení predmetu ochrany – lesov
označených za Svetové dedičstvo. VLK je presvedčený, že Slovenská republika nechce a nevie splniť svoje medzinárodné záväzky a slovenské komponenty tejto UNESCO lokality by mali byť vyňaté zo Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Zdá sa, že holoruby sú jediným dedičstvom, ktoré vie Slovensko svetu ponúknuť.

Žiadosť LZ VLK adresovaná Výboru Svetového dedičstva UNESCO

Príloha k žiadosti