37. zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO, Phnom Penh, Kambodža (júl 2013)

V uznesení z 37. zasadnutia Výboru Svetového dedičstva UNESCO, ktoré sa konalo v meste Phnom Penh v Kambodži UNESCO vyzýva Slovenskú republiku, aby zastavilo ťažbu v územiach prírodného dedičstva UNESCO.

Uznesenie z 37. zasadnutia Výboru Svetového dedičstva UNESCO

Rozhodnutie: 37 COM 7B.26

Výbor pre svetové dedičstvo,
1. Po preskúmaní dokumentov WHC-13/37.COM/7B.Add,
2. Vychádzajúc z rozhodnutia 35 COM 8B.13, prijatého na 35. zasadnutí (UNESCO, 2011),
3. Vyjadruje svoje znepokojenie ohľadom úrovne hrozieb, ktoré by mohli mať vplyv na výnimočnú univerzálnu hodnotu a integritu lokality a nad nedostatkom adekvátnej odozvy manažmentu na riešenie týchto tlakov;
4. Žiada zmluvnú stranu (Slovensko), aby zabezpečila zahrnutie komplexnej vízie rozvoja slovenskej časti lokality a praktického usmernenia pre dosiahnutie účinnej ochrany jeho výnimočných univerzálnych hodnôt a najmä jej integrity do manažmentového plánu požadovaného Radou Európy, aby sa zabezpečilo, že obe požiadavky dohovoru a aj Rady Európy budú plnené v jednom manažmentovom pláne;
5. Žiada tiež, aby zmluvná strana posilnila spoluprácu medzi rôznymi ministerstvami a úradmi zodpovednými za správu lokality a zabezpečila, aby zahrnuli lokalitu svetového dedičstva do svojich stratégií a plánov;
6. Vyzýva zmluvnú stranu zastaviť neudržateľnú ťažbu dreva v rámci lokality svetového dedičstva;
7. Pripomína, že posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), by mali byť vykonané a predložené Centru svetového dedičstva pre všetky rozvojové projekty v rámci lokality a jej okolia, ktoré by mohli ovplyvniť jej svetovú hodnotu, v súlade s odsekom 172 operačných usmernení a ďalej žiadajú zmluvnú stranu, aby okamžite zastavila všetky projekty rozvoja infraštruktúry, ktoré by mohli mať vplyv na svetovú hodnotu lokality, kým posúdenia EIA nie sú vykonané;
8. Nabáda zmluvné strany Nemecko, Slovensko a Ukrajinu, aby zvýšili ich spoluprácu a realizovali odporúčania prijaté rozhodnutím výboru 35 COM 8B.13, najmä zavedenie integrovaného systému riadenia pre trojstrannú lokalitu, na zabezpečenie ochrany funkčnej väzby medzi jednotlivými jej časťami, rovnako ako na výskum a plány monitoringu s cieľom kontrolovať lokalitu ako celok a na rozvoj kapacít s cieľom zdieľať osvedčené postupy;
9. Požaduje ďalej, aby Slovensko predložilo Centru svetového dedičstva aktualizovanú správu o stave zachovania lokality do 1. februára 2014, aby mohla byť posúdená Výborom svetového dedičstva na jeho 38. zasadnutí v roku 2014.