MŽP SR predložilo Výboru Svetového dedičstva UNESCO Správu o stave ochrany (február 2018)

Predložená správa potvrdzuje základný argument LZ VLK a to, že na Slovensku medzi štátnymi orgánmi, vrátane Vlády SR, nepanuje všeobecná zhoda pri ochrane Karpatských bukových pralesov (prevažná väčšina územia UNESCO lokality sa totiž nachádza na štátnych pozemkoch, no ani tu nie je schopný štát zabezpečiť dohodu medzi jednotlivými rezortami). Tak ako doteraz od roku 2007, znovu ostávajú štátne orgány iba pri sľuboch a ospravedlneniach, prečo sa to nedá. Napriek naozaj naliehavým výzvam zo strany UNESCO Slovenská republika nepredložila žiadne odpovede na najpálčivejšie otázky, ktorými sú nejasnosť hraníc územia a zabezpečenie ochrany pred výrubom a ostatnými aktivitami ohrozujúcimi predmet ochrany, t.j. Karpatské bukové pralesy. Skutočná ochrana sa opäť dostáva do deklaratívnej roviny a odsúva sa niekde do zahmlenej budúcnosti. VLK preto naďalej trvá na svojej požiadavke, aby bola Slovenská časť tejto UNESCO lokality vyňatá zo zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Link na správu: https://whc.unesco.org/en/soc/3754