Uznesenie Vlády SR č. 528 (november 2017)

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 15. novembra 2017 schválila uznesenie č. 528 k Lokalite svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – komplexný návrh opatrení.
V tomto uznesení schválila materiál „Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – komplexný návrh opatrení“, ktorého cieľom je definovať komplexný návrh opatrení reagujúcich na odporúčania Výboru svetového dedičstva UNESCO a uložila jednotlivým ministerstvám vykonať opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto územia.
VLK, spolu s 11 500 občanmi SR, pripomienkoval tento materiál a podarilo sa nám presadiť, že lokalita bude prísne chránená na pôvodnej výmere uvedenej v nominačnom projekte, teda na 5766,4 hektároch.

Uznesenie Vlády SR č. 528 z 15. novembra 2017

Materiál Komplexný návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Kompletný materiál programu rokovanie Vlády SR