Uznesenie Vlády SR č. 382 (august 2017)

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 2017 schválila návrh materiálu „Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – informácia k aktuálnej situácii a návrh opatrení“ a uložila jednotlivým ministrom vypracovať a predložiť Vláde SR komplexný návrh opatrení na zabezpečenie odporúčaní Výboru svetového dedičstva UNESCO v zmysle záverov jeho 41. zasadnutia v Krakove v termíne do októbra 2017.
Uznesenie Vlády SR č. 382 zo 16. augusta 2017

Vlastný materiál „Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – informácia k aktuálnej situácii a návrh opatrení“

Kompletný materiál programu rokovanie Vlády SR