Správa NKÚ z kontroly Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (február 2018)

Vo februári 2018 zverejnenil Najvyšší kontrólny úrad Slovenskej republiky Záverečnú správu z kontroly Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, ktorej súčasťou sú aj niektoré Slovenské komponenty UNESCO lokality. V správe NKÚ uvádza k zabezpečeniu ochrany UNESCO lokality nasledovné:

  1. Kontrolou bolo zistené, že klasifikácia území, deklarovaná v medzinárodných záväzkoch, v niektorých prípadoch nezodpovedala skutočnému stavu zabezpečenia ochrany v zmysle národnej legislatívy. Problematické oblasti súvisiace predovšetkým s vymedzením územia a zabezpečením jeho ochrany boli identifikované aj v lokalite Karpatských bukových pralesov a starých bukových lesov Nemecka, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a ktorých časť sa nachádza na území NP Poloniny, teda sú súčasťou medzinárodnej biosférickej rezervácie. Nezrovnalosti v tejto lokalite pretrvávajú od podania nominačného projektu a vyhlásenia územia za lokalitu svetového dedičstva UNESCO v roku 2007.
  2. Hranice niektorých sublokalít, vzhľadom na nejednoznačnosť ich vymedzenia, neboli v plnej miere vyznačené v teréne. Vzhľadom na nejednoznačnosť územia, v prípade niektorých sublokalít, nebolo možné dostatočne zabezpečiť ochranu územia pred zásahmi v podobe hospodárskej činnosti a poľovníckych aktivít.

Link na záverečnú správu NKÚ z kontroly Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty:

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/Kontrola+Medzin%C3%A1rodnej+biosf%C3%A9rickej+rezerv%C3%A1cie+V%C3%BDchodn%C3%A9+Karpaty+%28z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A1+spr%C3%A1va%29