Aktivity LZ VLK v rokoch 2008 – 2012

  • VLK sa zúčastnil 20 správnych konaní, ktoré mali vyriešiť problémy slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy“,
  • navrhli sme Štátnej ochrane prírody bezplatnú pomoc pri označení hraníc,
  • sprevádzali sme experta z Austrálie (Geoff Law), pretože Štátna ochrana prírody to odmietla (správa „Distant affinities“, popisuje problémy a navrhuje riešenia – viď link nižšie).
  • VLK podal návrh na vyhlásenie Prírodnej rezervácie Dolina Zbojského potoka aka PR Orlia na výmere 1833 hektárov, ktorá by zabezpečila ochranu časti UNESCO lokality,
  • vstúpil do tvorby Programov starostlivosti o les, kde požaduje označenie lokalít UNESCO a vyhlásenie lesov osobitného určenia na tomto území vrátane bezzásahového režimu,
  • VLK sa zúčastňuje rokovania Spoločného manažmentového výboru pre lokality Svetového prírodného dedičstva Karpatských bukových pralesov Slovenska, na ktorom sme žiadali štátne orgány, aby zabezpečili ochranu UNESCO lokality.
  • Od zápisu lokality na Zoznam Svetového dedičstva UNESCO v roku 2007 VLK upozorňuje štátne orgány, že neexistuje žiadna mapa lokality UNESCO, že na území sa ťaží a poľuje, že nik nevie, kde sa lokalita nachádza.

Súhrn činnosti LZ VLK a komunikácie so všetkými zainteresovanými subjektmi, týkajúcich sa KBP UNESCO

Správa austrálskeho experta na UNESCO